Kalite Politikası

  • ANA SAYFA
  • KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZ
  • KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikamız; Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleriyle uyumlu, tüm paydaşların ve birimlerin etkin ve verimli olarak katılımının sağlandığı, sürdürülebilir, ölçülebilir, belgelendirilebilir ve sürekli iyileştirme yaklaşımına dayalı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin süreç odaklı yürütüldüğü kurumsal kalite kültürünü oluşturmak ve yaşatmaktır.

Genel Kalite Politikamıza uygun olarak etkinlik alanlarımıza özgü politikalarımız şunlardır:

Eğitim-Öğretim

• Öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak zengin öğrenme ortamlarını hazırlayarak çok yönlü yetişmelerini ve disiplinler arası eğitim almalarını sağlamak

• Akademik personelin eğitim-öğretim becerilerini artırmak

• Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci, akademik personel ve bunlarla dolaylı etkileşimde olan idari personelin memnuniyetini artırmak

• Zamanın ruhuna uygun, özgüven sahibi, rekabetçi ve girişimci yönü güçlü bireyler yetiştirmek için eğitim birimlerinde yürütülecek özgün çalışmaları özendirmek ve desteklemek

• Eğitim-öğretimde iç ve dış paydaşlarla iletişim ve etkileşim ortamlarını (çalıştay, protokol v.b.) geliştirmek, bu konuda yapılacak çalışmaları teşvik etmek

• Eğitim-öğretimde kaliteyi sürekli artırmak için uygulama, staj, teknik gezi, proje gibi çalışmaları arttırmak

• Eğitim-öğretimin öğrencinin kendi öğrenmesine katkıda bulunacak biçimde yapılandırmacı bir yaklaşımla sürdürülmesini sağlamak

• Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim öğretimleri için gerekli koşulları sağlamak ve iyileştirmek

Araştırma-Geliştirme

• Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak Ar-Ge çalışmaları yapmak

• Ar-Ge ile ilgili kaynak ve alt yapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak

• Bilgiye ulaşma yollarını artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak

• Ar-Ge çalışmalarının bütün aşamalarında bilimsel etik değerlere uygun etkinliklerde bulunmak

• Ar-Ge etkinliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak

• Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürmek

• Üniversitemizde üretilen Ar-Ge çıktılarını yaygınlaştırmak

• Ar-Ge için gerekli olan nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek

 Topluma Hizmet

• Toplumsal sorunlara yönelik akademik ilginin artırılmasına ve toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak

• Topluma yönelik yaşam boyu eğitim faaliyetlerini güçlendirmek

• Doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak, bunun için gerekli yönetişim modelini hayata geçirmek, doğal ve kültürel varlıkların korunması, engelli veya engelsiz tüm bireyler için güvenli ve erişilebilir yaşam ortamını sağlanmak

• Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve bilgilendirme yapmak

• Topluma yönelik akademik birimlerin uzmanlık alanlarıyla ilişkili etkinlikler düzenlemek

Yönetim

• Nitelikli akademik ve idari personel istihdamına yönelik çalışmalar yapmak

• Akademik ve idari birimlerde işleyişin etkin düzeyde sürdürülmesini sağlayacak çalışmalar yapmak

• Tüm faaliyetlerimize ilişkin özdeğerlendirme kültürü ve uygulamalarını yerleştirmek

• Tüm iş süreçlerini iyileştirmek ve süreç yönetimini kurumsallaştırmak

• İç ve dış paydaş memnuniyetini artırmak ve sürdürmek

• Akademik ve idari personelin bireysel ve mesleki gelişimine destek olmak

• Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaştırmak

• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında güvenilir çalışma ortamları sağlamak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.