Genel Bilgi

Üniversitemizde 2019-2020 güz yarılından itibaren eğitim-öğretimde kalite güvencesinin sağlanması bağlamında Bologna sürecinin ötesine geçen özgün bir uygulamaya imza atılmış, tüm önlisans ve lisans programlarında Program Kılavuzu uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile öğrenci alan her bir program; programa ait genel bilgilerin, akademik takvimin, öğrenci danışmanları ve öğretim elemanlarına ilişkin bilgilerin, program yeterliklerinin, ders planlarının ve haftalık ders programlarının bulunduğu bir Program Kılavuzu hazırlamaktadır. Ders planlarında her hafta işlenen konular ve elde edilecek kazanımlar yazılmakta; kazanımlar okul, program, ders ve konu bazında kodlanarak Üniversite genelinde ortak bir kod elde edilmektedir. Böylelikle Üniversitenin her bir programında elde edilmesi planlanan kazanımların izlemesi kolaylaşmakta ve kalite güvencesi sağlanabilmektedir. Program kılavuzu uygulamasıyla getirilen bir başka yenilik öğrencilerle daha dönem başlamadan örnek sınav sorularının, sınavlar sonrasında ise sınav soru ve cevaplarının paylaşılmasıdır. Böylelikle ölçme ve değerlendirmede de daha şeffaf ve adil bir süreç oluşturulmuştur. Yine Program Kılavuzu uygulaması gereği öğretim elemanlarımızın öğrencilerle ders notlarını paylaşmaları zorunlu hale getirilmiştir.


Program Kılavuzu tanıtım videosu için tıklayınız


Gerekçe

Yükseköğretimde her bir program kendine özgü yeterliliklere sahiptir. Öğretim sürecinin bu yeterlilikler doğrultusunda yürütülmesi programın amacına ulaşması bakımından oldukça önemli görülmektedir. Yeterlikler temelinde yürütülen bir programdan mezun olan öğrencilerin niteliklerinin daha yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Mevcut durum incelendiğinde bazı derslerin program yeterliliklerinden ve ders kazanımlarından uzak bir şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Kimi zaman bir derste öğrenciler kazanımların çoğunu elde edemezken bir başka derste öğrencilere aşırı yükleme yapılabilmektedir. Kimi durumlarda da öğretim üyeleri program yeterlikleri ve ders kazanımlarını ya bilmemekte ya da dikkate almayabilmektedir.

Bilindiği gibi bir programda yer alan bir ders birden fazla öğretim üyesi tarafından yürütülebilmektedir. Aynı dersi veren öğretim üyeleri çoğu durumda dersin amacı, kazanımları, içerik ve kaynakları ile ölçme ve değerlendirme süreci noktasında ortak bir yol izlememektedir. Ancak bu durum aynı dersi alan öğrencilerin farklı kazanımlara, farklı yollarla ve farklı değerlendirme süreçlerinden geçerek ulaşmalarına neden olmaktadır. Bu farklı uygulamalar «kolay ders / zor ders» ya da «kolay hoca / zor hoca» gibi kavramların oluşmasına neden olabilmektedir. Aynı derse ilişkin böylesi farklı uygulamalar öğrencilerde adaletsizlik algısı oluşturabilmektedir. Bunun yanında öğretim elemanları da öğrencilerle gereksiz çatışma durumlarına girebilmektedir. Bu amaçla her bir programda yer alan derslerin amaç, kazanımlar, içerik ve kaynaklar ile ölçme ve değerlendirme boyutları bakımından standart hale getirilmesi mevcut farklılıkların ortadan kaldırılması anlamında önemli bir gereklilik olarak görülmektedir.

Yukarıda sözü edilen hususlar doğrultusunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yer alan programların, öğretim sürecinin hem öğrenci, hem öğretim üyesi bakımından standartlaştırılması ve öğretim sürecinin ve mezun niteliğinin arttırılması noktasında, ilgili tüm başlıkları içeren bir program kılavuzunun hazırlanması gerekli görülmüştür. Bu türlü bir kılavuzun hazırlanması ile programda öğrenim gören öğrenciler sürecin başından sonuna kadar takip edebilecekleri bir kılavuza sahip olabileceklerdir. Böylece süreç sürprizlerden arındırılmış olacaktır. Üniversite birinci sınıfa başlayan bir öğrenci için yükseköğretim sürecinin bu kılavuzla daha anlaşılır hale getirilmesi öğrencilerin adaptasyonu bakımından da fayda sağlayacaktır. Diğer yandan her yarıyıl yeni dersler ve çoğu zaman yeni öğretim üyeleri ile öğretim sürecine başlayan ara sınıf öğrencileri için de süreçle ilgili gerekli bilgilerin bir arada yer aldığı, kolaylıkla ulaşabilecekleri bir kılavuzun varlığı önemli bir yarar sağlayacaktır. Program kılavuzu öğrenci ve öğretim üyesine yol göstereceği gibi yönetim açısından da şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımlarından önemli bir işlev görecektir.

Program kılavuzun Bologna bilgi paketi uygulamasından farkı nedir?

Program kılavuzu 14 haftalık konu başlıklarının ötesine geçerek her haftanın, her saatin kazanımlarını ve içeriklerini ayrıntılı olarak barındırmaktadır. Ayrıca program kılavuzu uygulaması kapsamında öğrencilerle sınavlardan önce örnek sınav soruları ve ders notları, sınavlardan sonra ise sınav soru ve cevapları paylaşılmaktadır.

Program kılavuzu içeriği

Genel Bilgiler: Programın adı, tarihçesi, amacı, bölüm başkanı, bölüm sekreteri, anabilim dalı başkanı, mezuniyet koşulları, ölçme ve değerlendirme, iletişim

Akademik Takvim

Öğrenci Danışmanları: Her bir sınıf düzeyi için ilgili yıla göre öğrenci danışmanlarının adları, iletişim adresleri ve fotoğrafları

Öğretim Elemanları: İlgili programda görev yapan öğretim üyeleri ve elemanlarının adları, iletişim adresleri ve fotoğrafları

Program Yeterlikleri

Program Dersleri: İlgili programın her bir yarıyıl için derslerinin kodu, adı, ders saati (teorik ve uygulama) ve dersi veren öğretim üyelerine ilişkin bilgiler

Haftalık Ders Programları: İlgili programın her bir yarıyıl için 14 haftalık ders programlarında ilgili saatteki dersin adı, dersin konusu, dersi veren öğretim üyesi bilgileri

Ders Planları: Dersi veren öğretim üyesi, iletişim bilgileri, dersin saati, yeri, amacı, kazanımları, 14 haftalık konu dağılımları (program yeterlikleri ile ilişkilendirilmeli), kaynaklar, değerlendirme, örnek sınav soruları ve cevap anahtarı


Dekan/Müdür

 • Kurumundaki programlara ilişkin kılavuzların hazırlanması sürecini yürütmek
 • Süreçle ilgili görev dağılımları ile ilgilenmek
 • Kılavuzların zamanında ve usulüne uygun hazırlanmasını sağlamak

Bölüm Başkanı

 • Bölümüne ilişkin program kılavuzlarının hazırlanması ile ilgili süreci yürütmek
 • Görev dağılımlarını yapmak ve görevlerin zamanında tamamlanmasını temin etmek
 • Program kılavuzunun nihai halini almasını sağlamak

Anabilim Dalı Başkanı

 • Program kılavuzunda yer alan aşağıdaki başlıkları kendi program bilgileri doğrultusunda yazmak
  • Genel bilgiler
  • Akademik takvim
  • Öğrenci danışmanları
  • Öğretim elemanları
 • Program öğretim elemanları ile birlikte program yeterliliklerini belirlemek
 • Program derslerinin kodu, adı, saati ve dersi veren öğretim üyeleri bakımından dönemlere göre listelenmesini sağlamak
 • Dönemlere göre ders programlarının hazırlanmasını sağlamak
 • Program derslerini veren öğretim elemanları tarafından ders planlarının, kılavuzda yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmasını sağlamak
 • Dersler ile program yeterlilik ilişkilerinin kılavuzda yer alan ilgili bölüme eklenmesini sağlamak
 • Ders kazanımları ile program yeterliklerinin titizlikle hazırlanmasını ve örtüşme durumunu incelemek, sağlamak

Öğretim Elemanları

 • Bölüm ve anabilim dalı başkanı koordinesi doğrultusunda diğer öğretim elemanları ile birlikte program yeterliklerinin belirlenmesinde görev almak
 • Ders sorumlusu olarak, aynı dersi veren diğer öğretim elemanları ile birlikte,verilen derslere ilişkin ders planlarını (kılavuzda yer alan örneğe göre) hazırlamak
 • Aynı dersi veren diğer öğretim elemanlarıyla birlikte alanıyla ilgili dersler ile program yeterlilikleri ilişkisini kurmak ve kılavuzda ilgili yerlere eklemek
 • Yapılan tüm bu işlemleri her öğretim yılının güz ve bahar döneminde güncellemek

Program Kılavuzu İnceleme Komisyonu

Her akademik birimden iki öğretim elemanı belirlenerek ilgili birimin program kılavuzları yayımlanmadan önce kılavuzları Program Kılavuzu şablonu ve Program Kılavuzu örneğine uygunluğu bakamından değerlendirir. Program kılavuzları komisyonca verilen düzeltmeler yapıldıktan sonra akademik birim yönetimince yayımlanır. İnceleme komisyonu incelemelerini üyeleri aşağıdaki hususlara dikkat ederek yaparlar:

 • İçindekiler bölümünde sayfa numaraları belirtilmeli ve başlık tıklandığında ilgili sayfaya geçilebilmelidir
 • Dersler ve Program yeterlilikleri ilişkisinin yer aldığı tabloda bir ders ile programda hiçbir yeterlilik arasında ilişki kurulamamışsa, ilgili programın yeterlilikleri tekrar gözden geçirilmeli ve uygun yeterlilik/yeterlilikler eklenmelidir
 • Haftalık Ders Programlarında boş kalan saatler “Bağımsız Öğrenme” saati olarak belirtilmelidir
 • Ders Planlarının yer aldığı bölümde ders kazanımları için konunun alt başlıkları yerine öğrencilerin edineceği kazanımları belirten davranış ifadeleri yer almalıdır
 • Ders planlarında kazanım sütunu altında konu başlıkları için “0”, kazanımlar için ise 1’den başlayarak bir sonraki konuda kaldığı yerden devam eden bir numaralandırma yapılmalıdır
 • Ders planlarında kazanımların sıralandığı bölümde yer alan konu başlıkları ile bir alt bölümde yer alan haftalık konu başlıkları birebir aynı olmalıdır
 • Ders planlarında haftalık ders konularının tarihleriyle birlikte yer aldığı bölümde ilgili tarih resmi tatil ise akademik takvimde yer alan telafi ders günü eklenmelidir
 • Ders planlarında bir örneklik bakımından “Final” yerine “Dönem sonu Sınavı” yazılmalıdır
 • Açık uçlu maddeler (sorular) için hazırlanan cevap anahtarlarında öğrenciden beklenenler açıkça belirtilmelidir
 • Ders kitabının fotoğrafı eklenmelidir
 • Program kılavuzları bir eğitim öğretim yılı için yapıldığından hem güz hem de bahar dönemi ders planları mutlaka eklenmelidir
 
Program Kılavuzu Kodlama Sistemi

Program kılavuzunda öğrenciye verilecek her bir kazanım farklı bir koda sahiptir. Bu kod okul, program, ders, konu ve kazanımlara verilen kodların aralarına nokta konmak suretiyle birleştirilerek oluşturulur. Program kılavuzunda yer alan örnek üzerinden kodlamanın nasıl yapılacağı aşağıda gösterilmektedir.

Okul

Program

Ders

Konu

Kazanım

Kodu

 

Konu ve ilgili kazanım

3

8

MB511

1

0

3.8.MB511.1.0

Sınıfı yönetiminin Temelleri

3

8

MB511

1

1

3.8.MB511.1.1

Sınıf kavramının ne anlama geldiğini bilir.

3

8

MB511

1

2

3.8.MB511.1.2

Yönetim kavramını bilir.

3

8

MB511

1

3

3.8.MB511.1.3

Sınıf yönetimi kavramını tanımlayabilir.

3

8

MB511

1

4

3.8.MB511.1.4

Sınıf yönetiminin amaçlarını kavrar.

3

8

MB511

1

5

3.8.MB511.1.5

Sınıf yönetimini etkileyen temel unsurları değerlendirebilir.

3

8

MB511

1

6

3.8.MB511.1.6

Temel sınıf yönetimi yaklaşımlarını açıklayabilir.Okul Kodu: Üniversite ana sayfasında yer alan alfabetik akademik birim sıralamasına göre; fakülteler 1-20 arasında, yüksekokullar 21-30 arasında, meslek yüksekokulları 31-50 arasında kodlanır. Örneğin eğitim fakültesinin kodu 1 ile 20 arasında olmalıdır. Var olan durumda alfabetik olarak birinci sırada diş hekimliği fakültesi, ikinci sırada eczacılık fakültesi, üçüncü sırada eğitim fakültesi olduğu için eğitim fakültesinin okul kodu 3’tür. Yeni açılan ve siteye eklenen okul olduğunda izleyen kılavuz hazırlama döneminde bu kod güncellenir. Aşağıda tüm okulların kodları yer almaktadır.

1. Diş Hekimliği Fakültesi

2. Eczacılık Fakültesi

3. Eğitim Fakültesi

4. Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi

5. Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

6. Fen Edebiyat Fakültesi

7. Güzel Sanatlar Fakültesi

8. Hukuk Fakültesi

9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

10. İlahiyat Fakültesi

11. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

12. Sağlık Bilimleri Fakültesi

13. Spor Bilimleri Fakültesi

14. Tıp Fakültesi

15. Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi

16. Ziraat Fakültesi

 

21. Devlet Konservatuvarı

22. Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

23. Yabancı Diller Yüksekokulu

24. Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 

31. Adalet Meslek Yüksekokulu

32. Almus Meslek Yüksekokulu

33. Artova Meslek Yüksekokulu

34. Erbaa Meslek Yüksekokulu

35. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

36. Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

37. Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

38. Pazar Meslek Yüksekokulu

39. Reşadiye Meslek Yüksekokulu

40. Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

41. Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

42. Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

43. Turhal Meslek Yüksekokulu

44. Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

45. Zile Meslek Yüksekokulu


Program Kodu: İlgili okulun sayfasında yer alan “Bölümler” sekmesinde yer alan bölümlerin alfabetik sırasına göre ilk sırada yer alan ilk bölümdeki öğrenci alan ilk program bir numaralı kodu alır, diğerleri bunu izler. Aşağıda eğitim fakültesi örneği için program kodları yer almaktadır. Fakülte sayfası kontrol edilerek program kodlaması daha net görülebilir.

1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

3. Müzik Öğretmenliği

4. Resim Öğretmenliği

5. Fen Bilgisi Öğretmenliği

6. Matematik Öğretmenliği

7. Okul Öncesi Öğretmenliği

8. Sınıf Öğretmenliği

9. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

10. Türkçe Öğretmenliği


Ders Kodu: Hâlihazırda kullanılan kodlar esas alınacaktır.

Konu Kodu: Ders planında yer alan konu sıralaması esas alınacaktır. Oryantasyon haftasından sonraki haftadan itibaren derste ele alınan her bir konu ardışık olarak sıralanacaktır.

Kazanım Kodu: Birinci konudan itibaren her bir konu için belirlenen kazanımlar birden başlayarak ve bir önceki konu kazanımlarının üzerine eklenerek belirlenecektir. Örneğin oryantasyon haftasından sonraki ilk hafta işlenen ilk konuda 6 kazanım varsa bunlar 1’den 6’ya kodlanır. İzleyen haftada 7 kazanım varsa bunlar bir önceki haftada yer alan 6 kazanımın üzerine eklenerek 7 ila 13 arasında kodlanır. Ders planının konu ve kazanımların yazıldığı kısmında sarı ile işaretli biçimde konuların yazıldığı kısımlarda kazanım ifade edilmediği için bu kısımlarda kod olarak “0” (sıfır) yazılır.

Nihai (Birleşik Kod): Her bir kod yukarıda verilen sıra ile aralarına nokta konulmak suretiyle yan yana yazılarak oluşturulur.  
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.